Kompleksowe wsparcie rozwoju działalności przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych

Oferujemy usługi kompleksowego przygotowania dokumentacji konkursowej wraz z planem rozwoju eksportu.

Wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić on-line i wysłać w formie elektronicznej w Lokalnym Systemie Informatycznym do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (LSI 2014+) od 22.09.2015 r. od godziny 7.30 do 6.10.2015 r. do godziny 15.30. Przygotowywanie wniosków w Systemie LSI 2014+ możliwe jest już od momentu ogłoszenia naboru tj. od 20.08.2015 r.

Link do strony systemu LSI 2014+: https://lsi.wielkopolskie.pl.

Wersję papierową dokumentacji aplikacyjnej (wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami) należy złożyć w terminie do 5 dni roboczych od dnia wysłania wersji elektronicznej w Systemie LSI 2014+.

Dokumentację w wersji papierowej można składać osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 pod adresem:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Punkt Naboru Wniosków mieszczący się w holu głównym urzędu al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań

Dokumentację w wersji papierowej można także wysłać drogą pocztową lub przesyłką kurierską na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Departament Wdrażania Programu Regionalnego,  al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań

O przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do Punktu Naborów Wniosków, a nie data nadania.

Na co i kto może składać wnioski

W ramach konkursu dofinansowanie mogą otrzymać projekty polegające na:
wdrożeniu planu rozwoju eksportu poprzez realizację co najmniej dwóch działań z poniższej listy, w tym minimum jednego działania obowiązkowego:

1. Działania obowiązkowe:

a) doradztwo i opracowania w zakresie wdrożenia nowych modeli biznesowych,

b) poszukiwanie partnerów na rynkach docelowych (analizy, opracowania);

c) uzyskanie dokumentów niezbędnych do wprowadzenia produktów lub usług przedsiębiorcy na wybrane rynki docelowe (doradztwo, zakup);

d) doradztwo w zakresie strategii finansowania przedsięwzięć eksportowych i działalności eksportowej;

e) doradztwo w zakresie opracowania koncepcji wizerunku przedsiębiorcy na wybranych rynkach;

f) wsparcie inwestycyjne w zakresie dostosowania produktów/usług do wymogów na rynkach docelowych.

2. Działania dodatkowe:

a) udział w zagranicznych imprezach targowo-wystawienniczych w charakterze wystawcy;

b) organizacja i udział w misjach gospodarczych za granicą;

c) udział w międzynarodowych imprezach targowo-wystawienniczych odbywających się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w charakterze wystawcy;

d) organizacja misji gospodarczych przedsiębiorców zagranicznych u przedsiębiorcy.

Kto może składać wnioski?

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa spełniające warunki z załącznika nr 1 do Rozporządzenia Komisji UE 651/2014 z dnia 17.06.2014r. oraz ich sieci i grupy.

Szczegółowa lista wnioskodawców wykluczonych z możliwości ubiegania się o wsparcie została umieszczona w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 oraz w regulaminie konkursu.

Finanse

Maksymalna wartość dofinansowania: 700 000,00 PLN

Maksymalny poziom dofinansowania: 85% kosztów kwalifikowalnych projektu

Minimalny wkład własny: 15% kosztów kwalifikowalnych projektu

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych: 3 500 000,00 PLN

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów: 19 900 000,00 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu 1.4.1 (488.2 KB)

Załączniki do regulaminu:

Załącznik 1 – Kryteria Wyboru Projektów w ramach działań współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Działanie 1.4). (395.5 KB)

Załącznik 2 – Podręcznik podmiotu zgłaszającego/beneficjenta Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. (2.8 MB)

Załącznik 3 – Wzór wniosku o dofinansowanie. (531.1 KB)

Załącznik 4 – Instrukcja do sporządzania Studium Wykonalności (część opisowa) (796 KB)

Załącznik 4 – Instrukcja do sporządzania Studium Wykonalności (część finansowa) (232.5 KB)

Załącznik 5 – Wzór umowy o dofinansowanie projektu (291.7 KB)

Załącznik 6 – Wytyczne Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 w sprawie kwalifikowalności kosztów objętych dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (1.2 MB)

Pozostałe dokumenty:

7 Wytyczne IZ WRPO 2014+ ws. zasad rozliczania projektów (1 MB)

8 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (522.5 KB)

9.1 – Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (zał. nr 6 do wniosku o dofinansoanie) (296 KB)

9.1 – Instrukcja wypełnienia tabeli w części D formularza Informacji (zał. nr 6 do wniosku o dofinansowanie) (70.2 KB)

9.2 – Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (zał. nr 6 do wniosku o dofinansowanie) (330 KB)

9.2 – Instrukcja wypełnienia tabeli w części D formularza informacji (zał. nr 6 do wniosku o dofinansowanie) (70.3 KB)

10 – Plan Rozwoju Eksportu – założenia (zał. nr 7 wniosku o dofinansowanie) (315.9 KB)

11 – Oświadczenie o ochronie informacji ujętych we wniosku o dofinansowanie (zał. nr 12 do wniosku o dofinansowanie) (513.4 KB)

Inne ważne informacje

Zapytania do Instytucji Organizującej Konkurs można składać za pomocą:

lub bezpośrednio w Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Poznaniu
ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań, Tel. 61 626 61 92, 61 626 61 93

Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI 2014+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://lsi.wielkopolskie.pl (menu „Kontakt”), lub pod numerami tel. 61 626 71 09 lub 61 626 63 14

Zobacz często zadawane pytania